Działając na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje.

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z targowisk oraz targu zwierzętami  zlokalizowanych w Koźminku.

§2

 1. Targowiska administrowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koźminku.
 2. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.
 3. Targowisko przy ul.Konopnickiej oraz targowisko zwierzętami czynne jest w każdą środę za  wyjątkiem świąt w godzinach od 6:00 do ukończenia targu. Targowisko przy ul.Kościuszki czynne codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt.
 4. Dopuszcza się możliwości prowadzenia działalności handlowej, jarmarków i organizowania imprez okolicznościowych na terenie targowiska przy ul. Konponickiej w inne dni tygodnia niż środa oraz w niedzielę i święta za zgodą administratora oraz Wójta Gminy Koźminek.
 5. Dopuszcza się możliwość porowadzenia handlu, imprez okolicznościowych, wystaw na terenie płyty w Rynku przy al.Wolności w każdy dzień tygodnia a także w święta.

§3

 1. Na terenie targowiska zabrania się sprzedaży:
  1. napojów alkoholowych ,
  2. materiałów pędnych i smarów,
  3. trucizn,
  4. leków,
  5. broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych
  6. innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Zabrania się urządzania  i prowadzenia na targowisku gier hazardowych.
 3. Zabrania się handlu obnośnego.
 4. Zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu przez administratora targowiska
 5. Zabrania się samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaży.

§4

Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się według wskazań kierownika targowiska i inkasentów.

Zabrania się składowania i sprzedaży towarów na ciągach komunikacyjnych ( jezdnia, chodnik) trawnikach  na targowisku.

Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na targowisku w miejscach niewyznaczonych będą usuwane z targowiska na koszt ich właścicieli.

§5

 1. Osoby handlujące na targowisku obowiązane są do:
  1. wykonywania poleceń administratora targowiska ( osoby przez niego upoważnionej) w zakresie uprawnień określonych niniejszym regulaminem.
  2. dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych przez administratora.
  3. przed rozpoczęciem handlu uiszczenia inkasentowi stosownej opłaty targowej
  4. posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej, opłaty za rezerwacje miejsca, oraz okazywanie go na każde żądanie obsługi targowiska oraz upoważnionych do kontroli przedstawicieli Gminy Koźminek (niemożność okazania dowodu opłaty targowej skutkuje koniecznością jej natychmiastowego uiszczenia)
  5. okazania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży,
  6. uwidocznienia na stanowisku swojego nazwiska i imienia oraz miejscowości zamieszkania lub nazwy firmy i jej siedziby,
  7. uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży ceny i bliższego określenia towaru,
  8. posługiwania się zalegalizowanymi przyrządami pomiarowymi widocznymi dla klienta wyrażającymi mierzone wielkości w legalnych jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodne,
  9. przestrzeganie Regulaminu targowiska, przepisów porządkowych, sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych w tym porządku wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym, a po zakończonej sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów
  10. przestrzegania przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowego i stosowania się do istniejącego oznakowania drogowego oraz zaleceń obsługi targowiska
  11. Zwierzęta wprowadzane na targowisko powinny odpowiadać wymogom ustawy weterynaryjnej
  12. Na targowisko nie mogą być wprowadzane zwierzęta z obszarów, na których wystąpiła choroba zakaźna. Sprzedający przy wjeździe na targowisko zwierząt obowiązani są do okazania administratorowi stosownych dokumentów i świadectw.
 2. Dokonywanie czynności zaopatrzeniowych pod potrzeby przydzielonego miejsca handlowego winno być zakończone do godz. 8:00 . Czynności wyładowczo-załadowcze nie powinny przekraczać 15 minut i nie powinny powodować utrudnień w ruchu drogowym i pieszym. W trakcie ich dokonywania należy  dostosować się do istniejącego oznakowania drogowego i poleceń administrującego targowiskiem,
 3. Administrator targowiska z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników targowiska, nie gwarantuje sprzedającym dojazdu do stanowiska sprzedaży czy korzystania z możliwości pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska handlowego
 4. Administrator targowiska nie gwarantuje prowadzącym sprzedaż na targowisku miejsc parkingowych dla pojazdów sprzedających.

§6

 1. Wysokość opłaty targowej określa Rada Gminy Koźminek odrębną uchwałą. Do pobierania opłaty targowej uprawnieni są inkasenci którzy są zobowiązani do wydania pokwitowania za pobrana opłatę targową.
 2. Wysokość pozostałych opłat określona jest na podstawie odrębnych decyzji i zarządzeń podjętych przez Wójta Gminy Koźminek m.in. opłat za korzystanie z urządzeń targowych, rezerwacji miejsc, opłat porządkowych itp.
 3. Najmniejszą podstawową jednostką obliczeniową jest 1m2 powierzchni zajmowanej przez sprzedającego w ciągu handlowym.

§7

 1. Do zadań administratora targowiska należy:
  1. wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na targowisku,
  2. pobieranie opłaty targowej oraz innych opłat z tytułu prowadzenia handlu targowiskowego,
  3. kontrolowanie sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej,
  4. nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu

§8

Kwestie sporne dotyczące sprzedający-kupujący rozstrzygają strony między sobą bez udziału administratora.

§9

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu powoduje zastosowanie środków prawno-administracyjnych w postaci:

 1. postępowanie mandatowe, tj. nałożenie grzywny w wysokości określonej przez  Policję,
 2. skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 3. wypowiedzenie umowy na rezerwację stanowiska handlowego.

§10

Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmuje Kierownik Zakładu  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku w każdą środę w godzinach 7:00 do 9:00

§11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek

§12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009r.

 

UCHWAŁA NR XXX/179/2020 RADY GMINY KOŹMINEK

 z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art.15 i art.19 pkt.1a, 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób prawnych dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości.

1.1 Przy sprzedaży towarów, płodów rolnych, ze stoisk, straganów, leżaków, podestów, plandek, ziemi lub innych, wg. powierzchni zajmowanej przy ciągu komunikacyjnym: za każde stanowisko handlowe o długości 3mb liczone wg ciągów komunikacyjnych – 8 zł

1.2 Przy sprzedaży towarów, płodów rolnych ze środków transportu:
a) samochodu osobowego lub dostawczego do 3,5 t - 15,00 zł
b) samochodu osobowego lub dostawczego do 3,5 t z przyczepą - 20,00 zł
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t - 20,00 zł
d) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t z przyczepą - 25,00 zł
e) z jednej przyczepy ciągnikowej - 15,00 zł
f) z dwóch przyczep ciągnikowych - 25,00 zł
g) wózka ciągnikowego lub skrzyni ładunkowej na podnośniku ciągnika - 15,00 zł
h) przy sprzedaży z istniejących straganów – 20,00 zł
i) przy sprzedaży z ręki, koszy, skrzynek, wiader lub innych - 8,00 zł
1.3 Przy sprzedaży zwierząt, za wjazd:
a) króliki, drób i inne drobne zwierzęta - 8,00 zł
b) prosięta - 15,00 zł
c) cielęta, bydło i inne - 15,00 zł

2. Opłacie targowej wymienionej w § 1 ust.1 pkt.1.1 podlega także zajęcie powierzchni targowiska pod ekspozycję towarów i zaplecze magazynowe o ile dotyczy to przestrzeni bezpośrednio przylegającej do ciągów komunikacyjnych.

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną:
a) w miejscach wyznaczonych w czasie trwania festynów, wystaw, jarmarków i kiermaszów oraz imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 z poz.1057 ze zm.) i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 tej ustawy.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się:
᠆ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku ul. Kościuszki 7

3. Poboru opłaty targowej dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracowników inkasenta na wszystkich targowiskach, bez względu na lokalizację. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta, które podmiot zachowuje do kontroli pod rygorem pobrania ponownej opłaty.

4. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.2, za pobór opłaty targowej w wysokości 35% pobranej opłaty targowej

5. Wpływy z tytułu inkasa, inkasent przekazuje w całości na rachunek Gminy Koźminek, w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

6. Wynagrodzenie za inkaso zostanie przekazane na rachunek bankowy inkasenta w terminie 14 dni od daty przekazania wpływów na rachunek Gminy Koźminek.

§ 4. Osoby, na których ciąży obowiązek poniesienia opłaty targowej, są obowiązane do okazania osobom upoważnionym do kontroli, dowodu jej uiszczenia.

§ 5. Traci moc Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy (-) Włodzimierz Karasiński