W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi usuwania awarii na przyłączach wodociągowych (przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług, na całej jego długości wraz z zaworem za wodomierzem głównym), informuję, że przepisy prawa (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków) nie narzucają przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie przyłączy.

Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. To znaczy, że za utrzymanie w należytym stanie przyłączy odpowiedzialny jest odbiorca usług, który wcześniej musi zapłacić również za ich wybudowanie.

Charakter techniczny przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych powoduje, że stanowią one odrębne od sieci rzeczy ruchome (nie są jej częściami składowymi). To samo dotyczy kwestii posiadania, o ile bowiem urządzenia, nawet stanowiące własność odbiorców, służą przede wszystkim przedsiębiorstwu, o tyle przyłącza służą przede wszystkim odbiorcy, nawet jeśli technicznie, jak orzekł Sąd Najwyższy, wchodzą w skład sieci.

Zgodnie z definicją ustawową przyłącze wodociągowe wykraczać może poza granice nieruchomości odbiorcy usług, co zmusza go do ponoszenia kosztów związanych np. z umieszczeniem przyłącza w pasie drogowym. Taki sposób ukształtowania powyższej kwestii został przez ustawodawcę przesądzony i, co więcej konsekwentnie wpisuje się on w filozofię ustawy i wydanego na jej podstawie rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Ideą ustawy i rozporządzenia jest indywidualizacja kosztów świadczenia usług tak, by eliminować sytuacje, w których ogół odbiorców finansuje świadczenia na rzecz poszczególnych odbiorców w zakresie utrzymania ich przyłączy powodując np. obciążenie ogółu gospodarstw domowych kosztami utrzymania przyłączy zaopatrujących w wodę poszczególnych odbiorców. Wydaj się zatem, że rzeczywiście niezgodne ze społecznym odczuciem słuszności byłoby właśnie przejęcie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odpowiedzialności finansowej za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, gdyż prowadziłoby to do przerzucenia kosztów indywidualnych odbiorców na ogół mieszkańców, czego żadną miarą nie można by uznać za ochronę konsumentów.

W związku z powyższym odbiorcy usług są odpowiedzialni za przyłącza, ich stan techniczny oraz usuwanie awarii (ponoszenie ich kosztów).