Działając na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje.

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z targowisk oraz targu zwierzętami  zlokalizowanych w Koźminku.

§2

 1. Targowiska administrowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koźminku.
 2. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.
 3. Targowisko przy ul.Konopnickiej oraz targowisko zwierzętami czynne jest w każdą środę za  wyjątkiem świąt w godzinach od 6:00 do ukończenia targu. Targowisko przy ul.Kościuszki czynne codziennie za wyjątkiem niedziel i świąt.
 4. Dopuszcza się możliwości prowadzenia działalności handlowej, jarmarków i organizowania imprez okolicznościowych na terenie targowiska przy ul. Konponickiej w inne dni tygodnia niż środa oraz w niedzielę i święta za zgodą administratora oraz Wójta Gminy Koźminek.
 5. Dopuszcza się możliwość porowadzenia handlu, imprez okolicznościowych, wystaw na terenie płyty w Rynku przy al.Wolności w każdy dzień tygodnia a także w święta.

§3

 1. Na terenie targowiska zabrania się sprzedaży:
  1. napojów alkoholowych ,
  2. materiałów pędnych i smarów,
  3. trucizn,
  4. leków,
  5. broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych
  6. innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Zabrania się urządzania  i prowadzenia na targowisku gier hazardowych.
 3. Zabrania się handlu obnośnego.
 4. Zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu przez administratora targowiska
 5. Zabrania się samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaży.

§4

Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się według wskazań kierownika targowiska i inkasentów.

Zabrania się składowania i sprzedaży towarów na ciągach komunikacyjnych ( jezdnia, chodnik) trawnikach  na targowisku.

Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na targowisku w miejscach niewyznaczonych będą usuwane z targowiska na koszt ich właścicieli.

§5

 1. Osoby handlujące na targowisku obowiązane są do:
  1. wykonywania poleceń administratora targowiska ( osoby przez niego upoważnionej) w zakresie uprawnień określonych niniejszym regulaminem.
  2. dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych przez administratora.
  3. przed rozpoczęciem handlu uiszczenia inkasentowi stosownej opłaty targowej
  4. posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej, opłaty za rezerwacje miejsca, oraz okazywanie go na każde żądanie obsługi targowiska oraz upoważnionych do kontroli przedstawicieli Gminy Koźminek (niemożność okazania dowodu opłaty targowej skutkuje koniecznością jej natychmiastowego uiszczenia)
  5. okazania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży,
  6. uwidocznienia na stanowisku swojego nazwiska i imienia oraz miejscowości zamieszkania lub nazwy firmy i jej siedziby,
  7. uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży ceny i bliższego określenia towaru,
  8. posługiwania się zalegalizowanymi przyrządami pomiarowymi widocznymi dla klienta wyrażającymi mierzone wielkości w legalnych jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodne,
  9. przestrzeganie Regulaminu targowiska, przepisów porządkowych, sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych w tym porządku wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym, a po zakończonej sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów
  10. przestrzegania przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowego i stosowania się do istniejącego oznakowania drogowego oraz zaleceń obsługi targowiska
  11. Zwierzęta wprowadzane na targowisko powinny odpowiadać wymogom ustawy weterynaryjnej
  12. Na targowisko nie mogą być wprowadzane zwierzęta z obszarów, na których wystąpiła choroba zakaźna. Sprzedający przy wjeździe na targowisko zwierząt obowiązani są do okazania administratorowi stosownych dokumentów i świadectw.
 2. Dokonywanie czynności zaopatrzeniowych pod potrzeby przydzielonego miejsca handlowego winno być zakończone do godz. 8:00 . Czynności wyładowczo-załadowcze nie powinny przekraczać 15 minut i nie powinny powodować utrudnień w ruchu drogowym i pieszym. W trakcie ich dokonywania należy  dostosować się do istniejącego oznakowania drogowego i poleceń administrującego targowiskiem,
 3. Administrator targowiska z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników targowiska, nie gwarantuje sprzedającym dojazdu do stanowiska sprzedaży czy korzystania z możliwości pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska handlowego
 4. Administrator targowiska nie gwarantuje prowadzącym sprzedaż na targowisku miejsc parkingowych dla pojazdów sprzedających.

§6

 1. Wysokość opłaty targowej określa Rada Gminy Koźminek odrębną uchwałą. Do pobierania opłaty targowej uprawnieni są inkasenci którzy są zobowiązani do wydania pokwitowania za pobrana opłatę targową.
 2. Wysokość pozostałych opłat określona jest na podstawie odrębnych decyzji i zarządzeń podjętych przez Wójta Gminy Koźminek m.in. opłat za korzystanie z urządzeń targowych, rezerwacji miejsc, opłat porządkowych itp.
 3. Najmniejszą podstawową jednostką obliczeniową jest 1m2 powierzchni zajmowanej przez sprzedającego w ciągu handlowym.

§7

 1. Do zadań administratora targowiska należy:
  1. wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na targowisku,
  2. pobieranie opłaty targowej oraz innych opłat z tytułu prowadzenia handlu targowiskowego,
  3. kontrolowanie sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej,
  4. nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu

§8

Kwestie sporne dotyczące sprzedający-kupujący rozstrzygają strony między sobą bez udziału administratora.

§9

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu powoduje zastosowanie środków prawno-administracyjnych w postaci:

 1. postępowanie mandatowe, tj. nałożenie grzywny w wysokości określonej przez  Policję,
 2. skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego,
 3. wypowiedzenie umowy na rezerwację stanowiska handlowego.

§10

Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmuje Kierownik Zakładu  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku w każdą środę w godzinach 7:00 do 9:00

§11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek

§12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009r.