Data publikacji strony internetowej: 30.08.2021r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.08.2021r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

1)      pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),

2)      zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

3)      zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 13.10.2021

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 7.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

1)      podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery)

2)      możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

3)      mapa strony.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Arkadiusz Bilawski.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 604 63 00 92.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można składać

  • pisemnie za pośrednictwem poczty - na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mielęckiego 9, 62-840 Koźminek,
  • osobiście - w Biurze Obsługi Klienta
  • za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich/

 

 

Dostępność architektoniczna

wg stanu na dzień 7.03.2022r.

Budynek: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mielęckiego 9, 62-840 Koźminek.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajduje się na parterze budynku.

Do biur zakładu nie można wjechać wózkiem inwalidzkim ponieważ:

- przed wejściem do budynku znajduje się podest - ok.15 cm

- na parter budynku prowadzą schody - 7 szt.Na fasadzie budynku Zakładu zamontowana jest skrzynka podawcza, gdzie interesant może złożyć wnioski.

Zakład jest w trakcie montażu domofonu, którym interesant będzie mógł przywołać pracownika biura obsługi na zewnątrz. Domofon zostanie zainstalowany do dnia 30.07.2022

Zakład jest w trakcie przygotowywania miejsca na którym mógłby poczekać interesant na wózku inwalidzkim. Miejsce zostanie wyznaczone i oznakowane do dnia 30.07.2022

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem przed wejściem do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, a także znajdują się na jednym poziomie.

Dostosowanie schodów

Przy schodach wejściowych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku nie jest dostępny podjazd dla wózków. W budynku gdzie ma siedzibę Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie ma wózka schodowego umożliwiającego przemieszczanie się po schodach.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni przed głównym wejściem do budynku.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Przez wyznaczonego Pracownika Biuro Obsługi Klienta przy wejściu głównym.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnej.

Dostosowanie parkingów

W trakcie wyznaczania i oznakowywania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności: Arkadiusz Bilawski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 604 63 00 92

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2024

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku (dalej „Zakład”) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek
Klient w zakresie dostępności Zakładu może:
1) poinformować o braku dostępności;
2) złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
3) złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Zakładu.
Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Zakładu osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Zakładu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy;
2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji
Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Zakład niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Zakład jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku
Wniosek można:
1) przesłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mielęckiego 9, 62-840 Koźminek;
2) złożyć w Biurze Obsługi Klienta Zakładu w godzinach funkcjonowania Zakładu;
3) przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4) przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

Tryb odwoławczy
W przypadku gdy Zakład nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
1) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
2) w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
3) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności
– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.
Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem
Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu lub ich elementów może:
1) poinformować o braku dostępności;
2) złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
3) złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:
1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Zakładu, które mają być dostępne cyfrowo;
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Zakładu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Zakład niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Zakład powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania
Żądanie można:
1) przesłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mielęckiego 9, 62-840 Koźminek;
2) złożyć w sekretariacie Zakładu w godzinach funkcjonowania Zakładu;
3) przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
4) przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

Tryb odwoławczy
W przypadku gdy:
1) Zakład odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Zakład, wskazanych w żądaniu, albo
2) osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu
– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Zakład skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej

Wniosek o zapewnienie dostępności

Informacja o braku dostępności


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (PDF)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kontakt 

dane kontaktowe i teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul.Mielęckiego 9
62-840 Koźminek
tel. 693 251 621
tel/fax.062 763 71 15
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.