Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 14.06.2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego. W związku z powyższym na Targowisku Miejskim w Koźminku możliwy jest handel  drobiem i wszelkim ptactwem.

 

 

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13-06-2024.

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku informuję, że  2 maja 2024r. PSZOK będzie nieczynny.

banery zgkim 1

urząd nieczynny

 

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 2 maja - czwartek - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, będzie nieczynny.

 

 

 

.

 

logo                                                                                                                                                                  Koźminek, dnia 27.02.2024

O G Ł O S Z E N I E

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W KOŹMINKU

działając na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.537 ze zm.)

i n f o r m u j e,

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.107.2023/D/FK z dnia 20 lutego 2024 r. orzekł o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Koźminek  na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 21 lutego 2024 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia czyli od dnia 29.02.2024 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w okresie 3 - miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza głównego,

Grupa 2 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierający wodę na pozostałe cele, rozliczani w okresie 3 - miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza głównego,

Grupa 3 – Gmina - woda przeznaczona na cele ppoż. wymieniona w art. 22 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczani w okresie 3-miesięcznym, na podstawie informacji od jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz od Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Opłata za wodę przy tego rodzaju taryfie jest wynikiem iloczynu ceny (zł/m3) i ilości zużytej wody przez danego odbiorcę (m3).

Opłata abonamentowa liczona jest na odbiorcę usług w okresach miesięcznych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Koźminku, rozliczani w okresie 3-miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza głównego.

Opłata za ścieki przy tego rodzaju taryfie jest wynikiem iloczynu ceny (zł/m3) i ilości zużytej wody przez danego odbiorcę (m3).

Opłata abonamentowa liczona jest na odbiorcę usług w okresach miesięcznych.

                                                         

Cennik usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

   

 1. W okresie od 29.02.2024 r. do 28.02.2025 r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosić będą:

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

    1  

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  wody

3,04

3,28

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,67

1,80

zł/odb./mc

2.

Grupa 2

cena  za 1m³  wody

3,08

3,33

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,67

1,80

zł/odb./mc

3.

Grupa 3

cena  za 1m³  wody

3,08

3,33

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,25

1,35

zł/odb./mc

 1. W okresie od 01.03.2025 r. do 28.02.2026 r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosić będą;

Lp.   

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena  za 1m³  wody

3,10

3,35

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,73

1,87

zł/odb./mc

2.

Grupa 2

 cena  za 1m³  wody

3,15

3,40

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,73

1,87

zł/odb./mc

3.

Grupa 3

 cena  za 1m³  wody

3,15

3,40

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,30

1,40

zł/odb./mc

 1. W okresie od 01.03.2026 r. do 28.02.2027 r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę wynosić będą :
 

Lp.   

   Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena  za 1m³  wody

3,13

3,38

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,78

1,92

zł/odb./mc

2.

Grupa 2

 cena  za 1m³  wody

3,17

3,42

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,78

1,92

zł/odb./mc

3.

Grupa 3

 cena  za 1m³  wody

3,17

3,42

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,34

1,45

zł/odb./mc

Cennik usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

 1. W okresie od 29.02.2024 r. do 28.02.2025 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki wynosić będą:

 Lp.   

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena  usługi odprowadzania ścieków

6,20

6,70

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

2,50

2,70

zł/odb./mc

 1. W okresie od 01.03.2025 r. do 28.02.2026 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki wynosić będą:

Lp.   

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena usługi odprowadzania ścieków

6,46

6,98

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

2,60

2,81

zł/odb./mc

 1. W okresie od 01.03.2026 r. do 28.02.2027 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki wynosić będą:

 Lp.   

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena usługi odprowadzania ścieków

6,65

7,18

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

2,67

2,88

zł/odb./mc

Do cen netto wyszczególnionych w tabelach należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Na dzień wprowadzenia taryfy podatek wynosi 8%.

Decyzja nr PO.RZT.70.107.2023/D/FK Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Poznaniu z dnia 20 lutego 2024:

Zobacz_dokument.pdf

Kierownik Zakładu

Arkadiusz Bilawski

Uprzejmie informujemy,

że dn. 30.01.2024 (wtorek)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

będzie czynny do godz. 12:00

 

.logo wybrane

 

 

 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze:

,,Robotnik gospodarczy”

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum zawodowe,
 3. doświadczenie w pracach przy utrzymaniu porządku, zieleni, napraw konserwatorskich (dachy, elementy budynków) itp,
 4. prawo jazdy kat. B,
 5. stan zdrowia pozwalający na podjęcie i wykonanie zatrudnienia na stanowisku a szczególnie brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. osoba nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. dyspozycyjność.

II. Wymagania dodatkowe mile widziane:

 1. uprawnienia palacza c.o. kotłów na paliwo stałe,
 2. uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych do 1kV,
 3. prawo jazdy kategoria T lub B+E lub C

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

1. forma zatrudnienia – umowa o pracę,

2. wymiar zatrudnienia - pełny etat,

3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2022 poz. 530 ze zm.) oraz Regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku

4. wynagrodzenie wypłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca,

5. praca w terenie.

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. grudzień 2023) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Komunalnym i Mieszkaniowym w Koźminku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 9 %.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. wykonywanie drobnych prac tynkarskich, remontowych, dekarskich, porządkowych, pielęgnacyjnych,
 2. prawidłowa eksploatacja narzędzi i sprzętu przydzielonego do wykonywania zleconych zadań,
 3. kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie,
 4. obsługa sprzętu ogrodniczego i elektronarzędzi,
 5. kierowanie pojazdami będącymi własnością Zakładu,
 6. właściwe i rzetelne wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego – kierownika oraz jego przełożonych,
 7. terminowe wykonywanie powierzonych zadań służbowych i poleceń przełożonych,
 8. przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,
 9. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 10. przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej,
 11. należyta dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie,
 12. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami.

V. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 1,
 7. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2,
 8. oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 3,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 4,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku – załącznik nr 5

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, ul. Mielęckiego 9, 62-840 Koźminek od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 lub wysłać pocztą z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko: robotnik gospodarczy”, w terminie do 25 stycznia 2024 r. do godz. 1500 .

Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po upływie wyżej wskazanego terminu lub które będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1781 ze zm.)”

VI. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mający swoją siedzibę w ul. Mieleckiego 9 , 62-840 Koźminek ; tel. 62 7637115, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Kodeksem Pracy, ustawą o pracownikach samorządowych oraz innymi aktami normatywnymi niezbędnymi do realizacji zadań wynikających z ww. ustaw.
 3. Zakres przetwarzanych danych: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne dane osobowe, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez kandydata ze szczególnych uprawnień przewidzianych w procesie rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez komórki organizacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, których praca związana jest z prowadzeniem spraw związanych z procesem rekrutacji, dotyczących w szczególności: przetwarzania danych osobowych znajdujących się w dokumentacji rekrutacyjnej, w tym również przechowywania tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione do odbioru tych danych w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa i zgodnie z tymi przepisami.
 7. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału przez Panią/Pana w procesie rekrutacji.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 • dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia swoich danych;
 • wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

INFORMUJEMY,

ŻE W DNIU 2 STYCZNIA 2024

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

BĘDZIE NIECZYNNY.

urząd nieczynny

zgkim logo www art

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku informuje, że w dniu 22 grudnia 2023 biuro zakładu będzie nieczynne.

 

 

Rozpoczęliśmy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

W sercu naszego miasta, na Rynku, stanęła choinka.

W tym roku ponad 10 m. świąteczne drzewko przyjechało do Koźminka z m. Chodybki.

Już dzisiaj można zobaczyć ekipę ZGKiM, która rozpoczęła na nim montaż ozdób świątecznych.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się do Koźminka wielkimi krokami.

 

 

                                                                                                                        Fotografia: Maciej Jaroszyk

IMG 20231205 WA0001 002

Uprzejmie informujemy,

że dn. 02.08.2023 (środa)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kożminku

będzie czynny do godz. 11:00.

Wyciąg z ustawy o zaopatrzeniu w wodę (Dz.U. z 14 czerwca 2018, poz. 1152)

Rozdział 2.

Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

...

Art. 7.

Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren  nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Art. 8.

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego2), wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz  odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 6

Przepisy karne i kary pieniężne

Art. 28.

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony).

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego, w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednolity tekst ustawy (PDF)

 ___________________________________________________________

Uprzejmie informujemy,

że 7 kwietnia 2022r.  Wielki Piątek,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Koźminku

będzie czynny do godziny 12:00

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że 30 grudnia 2022 r. (piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będzie czynny do godziny 13:00.

 

 

zgkim logo www art

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że 23 grudnia 2022 r. (piątek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będzie czynny do godziny 12:00.

 

 

zgkim logo www art

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwraca się z prośbą do wszystkich korzystających z sieci wodociągowej o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych.

Rozsądne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz  nie podlewanie przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów pozwoli zachować w miarę stabilne dostawy wody.

Wszystkich prosimy o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności.

 

Kontakt 

dane kontaktowe i teleadresowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul.Mielęckiego 9
62-840 Koźminek
tel. 693 251 621
tel/fax.062 763 71 15
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.