REGULAMIN

 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOŹMINEK

 

§1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego w dalszej części Regulaminu PSZOK , zlokalizowanego w Koźminku.

§2

 

PSZOK czynny jest w czwartki w godzinach 13.00 - 18.00

§3

 

1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytwarzane na terenie Gminy Koźminek.

2. Na dostawcy odpadów do PSZOK spoczywa obowiązek udokumentowania prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie aktualnej opłaty na rzecz Gminy Koźminek za odbiór odpadów komunalnych

3. W celu jednoznacznej identyfikacji dostawcy odpadów, obsługa PSZOK ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości w celu identyfikacji adresu posesji, z której pochodzi odpad lub podpisania oświadczenia wg poniższego wzoru:           

„ Ja niżej podpisany …………………………………………. zamieszkały w ………………………….. przy ul. ……………………………………….. oświadczam, że dostarczone przeze mnie w dniu ……………………… do PSZOK w Koźminku odpady komunalne w postaci …………………………….………………………………………………………………

pochodzą z terenu nieruchomości położonej  w miejscowości ……………………………………. na terenie Gminy Koźminek.

                                                                                       …………………………………………………..

                                                                                                                        data i podpis”

§4

 

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wskazane poniżej:

a. przeterminowane leki,

b. przeterminowane chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe samochodowe, środki uprawy roślin wykorzystywane w gospodarstwie domowym itp.),

c. zużyte baterie,

d. zużyte akumulatory,

e. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g.  zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony maksymalnie 4 sztuki na rok z nieruchomości,

h. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (np. trawa,  rozdrobnione gałęzie, liście, odpady kuchenne: obierki, skorupki jajek, owoce, warzywa; itp.),

i. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę (np. gruz budowlany, płyty karton- gips, glazura, styropian itp.) w ilości 100 kg na rok na mieszkańca,

j. odzież i tekstylia.

 

§5

 

1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.

2. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

3. Odpady zielone tj. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie należy dostarczyć w workach lub pojemnikach, z których należy te odpady w odpowiednim  miejscu wysypać.

4. Popiół należy dostarczyć do PSZOK w opakowaniach np. workach foliowych lub parcianych.

5.  Odpady wielkogabarytowe, opony, oraz odpady budowlane rozbiórkowe mogą być dostarczone luzem.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem. Sprzęt nie może być zdekompletowany.

7. Odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) dostarczane do PSZOK-u muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

8. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości 4 szt na rok z nieruchomości.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać selektywnie z podziałem na:

a. odpady betonu i gruzu betonowego i ceglanego, odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,

b. drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie itp.,

c. szkło: szyby okienne, lustra, luksfery itp.,

d. tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne itp.

e. materiały izolacyjne,

f. czysty styropian,

g. papa.

10. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi 100 kg na mieszkańca na rok. Limit ten liczony jest łącznie dla wszystkich rodzajów odpadów wymienionych w pkt 9.

§6

 

1. PSZOK w Koźminku prowadzi  ewidencję przyjmowanych odpadów zawierającą co najmniej: rodzaj odpadów, datę dostarczenia odpadów, ilość odpadów, imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz adres nieruchomości, z której te odpady pochodzą.

2. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich kategoriami wymienionymi w § 4 i § 5 Regulaminu.

3. Rozładunek przyjmowanych odpadów odbywa się siłami własnymi dostarczającego, pod nadzorem pracownika punktu, który wskazuje miejsce umieszczania odpadów.

4. Wyładunek odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub niezgodnie z zaleceniami pracownika PSZOK, skutkuje załadunkiem wyładowanych wcześniej odpadów na pojazd dostawcy, na jego koszt i ryzyko.

5. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

6. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem oraz nie wymienionych w Regulaminie.

7. Wjazd dostarczającego odpady na teren punktu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem przez niego Regulaminu PSZOK.

 

§7

 

Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

§8

 

1. W PSZOK nie będą przyjmowane niżej wymienione odpady:

a. zmieszane odpady komunalne,

b. odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest lub inne odpady niebezpieczne,

c. od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe określone w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku obowiązujący na terenie Gminy Koźminek,

d. opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, sprzętu rolniczego i urządzeń przemysłowych,

e. szyby i części samochodowe,

f. szkło zbrojone hartowane,

g. odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,

h. padłe zwierzęta.

2. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niesegregowanego (zmieszanego), niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

§9

Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK zostanie zarejestrowane przez obsługę PSZOK.

§10

 

1. Na terenie PSZOK zabrania się przebywania osób niepełnoletnich.

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

a. podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu umieszczania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b. zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów,

3. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.