Koźminek, dnia 21.08.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W KOŹMINKU

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.2028)

i n f o r m u j e,

iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.382.2021/D/PH z dnia 9 sierpnia 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Koźminek  na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 13 sierpnia 2021 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 21.08.2021 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 – odbiorcy usług pobierający wodę w ramach celu zaopatrzenie w wodę ludności,

Grupa 2 – pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na różne cele, w tym na cele o których mowa w art. 22 Ustawy

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 – wszyscy odbiorcy usług wprowadzający ścieki komunalne do urządzeń samorządowego zakładu budżetowego.

 

Rodzaje i wysokość cen opłat

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

  1. W okresie od 21.08.2021r. do 20.08.2022r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi: 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  wody

2,53

2,73

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,34

1,45

zł/odb./ okres

2.

Grupa 2

cena  za 1m³  wody

2,53

2,73

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,13

3,38

zł/odb./ okres

  1. W okresie od 21.08.2022 r. do 20.08.2023 r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  wody

2,55

2,75

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,42

1,53

zł/odb./ okres

2.

Grupa 2

cena  za 1m³  wody

2,55

2,75

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,39

3,66

zł/odb./ okres

  1. W okresie od 20.07.2023 r. do 19.07.2024 r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę wynosi:

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  wody

2,57

2,78

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,46

1,58

zł/odb./ okres

2.

Grupa 2

cena  za 1m³  wody

2,57

2,78

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,52

3,80

zł/odb./ okres

  1. W okresie od 20.07.2021r. do 19.07.2022 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  ścieków

5,13

5,54

zł/m³

  1. W okresie od 20.07.2022 r. do 19.07.2023 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  ścieków

5,15

5,56

zł/m³

  1. W okresie od 20.07.2023 r. do 19.07.2024 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  ścieków

5,17

5,58

zł/m³

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Decyzja nr PO.RZT.70.382.2021/D/PH Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2021:

Zobacz dokument

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________