logo                                                                                                                                                                  Koźminek, dnia 27.02.2024

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W KOŹMINKU

 

działając na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.537 ze zm.)

 

i n f o r m u j e,

 

iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.107.2023/D/FK z dnia 20 lutego 2024 r. orzekł o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Koźminek  na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 21 lutego 2024 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia czyli od dnia 29.02.2024 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w okresie 3 - miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza głównego,

Grupa 2 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę pobierający wodę na pozostałe cele, rozliczani w okresie 3 - miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza głównego,

Grupa 3 – Gmina - woda przeznaczona na cele ppoż. wymieniona w art. 22 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczani w okresie 3-miesięcznym, na podstawie informacji od jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz od Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Opłata za wodę przy tego rodzaju taryfie jest wynikiem iloczynu ceny (zł/m3) i ilości zużytej wody przez danego odbiorcę (m3).

Opłata abonamentowa liczona jest na odbiorcę usług w okresach miesięcznych.

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 - odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków w Koźminku, rozliczani w okresie 3-miesięcznym w oparciu o wskazanie wodomierza głównego.

Opłata za ścieki przy tego rodzaju taryfie jest wynikiem iloczynu ceny (zł/m3) i ilości zużytej wody przez danego odbiorcę (m3).

Opłata abonamentowa liczona jest na odbiorcę usług w okresach miesięcznych.

 

                                                          Cennik usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

   

 1. W okresie od 29.02.2024 r. do 28.02.2025 r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosić będą:

 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

    1  

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  wody

3,04

3,28

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,67

1,80

zł/odb./mc

2.

          Grupa 2

cena  za 1m³  wody

3,08

3,33

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,67

1,80

zł/odb./mc

3.

Grupa 3

cena  za 1m³  wody

3,08

3,33

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,25

1,35

zł/odb./mc

 

 1. W okresie od 01.03.2025 r. do 28.02.2026 r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosić będą;

 

Lp.   

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena  za 1m³  wody

3,10

3,35

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,73

1,87

zł/odb./mc

2.

Grupa 2

 cena  za 1m³  wody

3,15

3,40

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,73

1,87

zł/odb./mc

3.

Grupa 3

 cena  za 1m³  wody

3,15

3,40

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,30

1,40

zł/odb./mc

 

 1. W okresie od 01.03.2026 r. do 28.02.2027 r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę wynosić będą :
 

Lp.   

   Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena  za 1m³  wody

3,13

3,38

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,78

1,92

zł/odb./mc

2.

Grupa 2

 cena  za 1m³  wody

3,17

3,42

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,78

1,92

zł/odb./mc

3.

Grupa 3

 cena  za 1m³  wody

3,17

3,42

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

1,34

1,45

zł/odb./mc

 

 

Cennik usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 1. W okresie od 29.02.2024 r. do 28.02.2025 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki wynosić będą:

 Lp.   

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena  usługi odprowadzania ścieków

6,20

6,70

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

2,50

2,70

zł/odb./mc

 

 1. W okresie od 01.03.2025 r. do 28.02.2026 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki wynosić będą:

Lp.   

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena usługi odprowadzania ścieków

6,46

6,98

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

2,60

2,81

zł/odb./mc

 

 1. W okresie od 01.03.2026 r. do 28.02.2027 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki wynosić będą:

 Lp.   

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

 cena usługi odprowadzania ścieków

6,65

7,18

zł/m³

 stawka opłaty abonamentowej

2,67

2,88

zł/odb./mc

 

 

Do cen netto wyszczególnionych w tabelach należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Na dzień wprowadzenia taryfy podatek wynosi 8%.

 

Decyzja nr PO.RZT.70.107.2023/D/FK Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Poznaniu z dnia 20 lutego 2024:

Zobacz_dokument.pdf

 

 

Kierownik Zakładu

Arkadiusz Bilawski

 

 

  

 

Koźminek, dnia 21.08.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W KOŹMINKU

działając na podstawie art. 24 e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.2028)

i n f o r m u j e,

iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.382.2021/D/PH z dnia 9 sierpnia 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Koźminek  na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 13 sierpnia 2021 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 21.08.2021 r.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 – odbiorcy usług pobierający wodę w ramach celu zaopatrzenie w wodę ludności,

Grupa 2 – pozostali odbiorcy usług pobierający wodę na różne cele, w tym na cele o których mowa w art. 22 Ustawy

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono następujące taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 – wszyscy odbiorcy usług wprowadzający ścieki komunalne do urządzeń samorządowego zakładu budżetowego.

 

Rodzaje i wysokość cen opłat

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.

 1. W okresie od 21.08.2021r. do 20.08.2022r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi: 

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  wody

2,53

2,73

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,34

1,45

zł/odb./ okres

2.

Grupa 2

cena  za 1m³  wody

2,53

2,73

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,13

3,38

zł/odb./ okres

 1. W okresie od 21.08.2022 r. do 20.08.2023 r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za dostarczaną  wodę wynosi:

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  wody

2,55

2,75

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,42

1,53

zł/odb./ okres

2.

Grupa 2

cena  za 1m³  wody

2,55

2,75

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,39

3,66

zł/odb./ okres

 1. W okresie od 20.07.2023 r. do 19.07.2024 r. wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę wynosi:

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  wody

2,57

2,78

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

1,46

1,58

zł/odb./ okres

2.

Grupa 2

cena  za 1m³  wody

2,57

2,78

zł/m³

stawka opłaty abonamentowej

3,52

3,80

zł/odb./ okres

 1. W okresie od 20.07.2021r. do 19.07.2022 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  ścieków

5,13

5,54

zł/m³

 1. W okresie od 20.07.2022 r. do 19.07.2023 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  ścieków

5,15

5,56

zł/m³

 1. W okresie od 20.07.2023 r. do 19.07.2024 r. wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.

Taryfowa  grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

2

3

4

5

6

1.

Grupa 1

cena  za 1m³  ścieków

5,17

5,58

zł/m³

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Decyzja nr PO.RZT.70.382.2021/D/PH Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2021:

Zobacz dokument

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________